Clubsportive


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat u eerder gebruik maakt van de faciliteiten. De administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 3: Beëindiging lidmaatschap

a. Opzeggen is uitsluitend mogelijk met het online opzegformulier. Alleen volledig ingevulde opzegformulieren worden in behandeling genomen. Indien wij uw opzegging hebben verwerkt ontvangt u hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractsperiode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Clubsportive voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten

b. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

  • u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van het fitnesscentrum. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats. Als er een andere vestiging van Clubsportive in de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze tussentijdse mogelijkheid tot opzegging geen sprake.
  • het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond

c. Bartegoed wordt niet gerestitueerd.

Artikel 4: Deactivering van het lidmaatschap

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Er wordt hiervoor € 15 administratiekosten in rekening gebracht. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode.

Artikel 5: Aantal bezoeken

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende termijn opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

Artikel 6: Openingstijden & Tarieven

a. Clubsportive is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Clubsportive zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S.. Clubsportive zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden.
Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 7: Betaling

a. De betaling van uw lidmaatschap lost uw maandelijks af middels automatische incasso. Derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan Clubsportive gemachtigd is te incasseren.

b. De verschuldigde contributie wordt automatisch vooraf aan het einde van de maand geïncasseerd. Een eventuele 2e incassoronde vind plaats rond de 5e van de maand.

c. Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de balie van Clubsportive te voldoen.

d. Voor elke nota die niet binnen de in de eerste herinnering gestelde termijn is betaald, bent u € 40,- wettelijke incassokosten verschuldigd.

e. De administratiekosten alsmede het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 1 dient contant of per pin te worden voldaan voor het eerste bezoek.

f. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Clubsportive gestelde termijnen, worden
overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Clubsportive moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40,00 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 8: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.

Artikel 9: Orde/instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen.
Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door Clubsportive (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde
reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Clubsportive, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Clubsportive gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Clubsportive geschiedt op eigen risico. Clubsportive is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Clubsportive hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 11: Leveringsvoorwaarden FitVak

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden -met uitzondering van artikel 6 lid 1- van FitVak (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van FitVak.

Artikel 12: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Clubsportive opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. Clubsportive is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Clubsportive te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 13: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Clubsportive beoordeeld. Alle geschillen die tussen Clubsportive en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden FitVak. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Clubsportive gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.