• nl
  • en

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Ingang lidmaatschap
Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 12 of 24 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. U krijgt met de volgende lidmaatschappen toegang tot Clubsportive. Toegang tot Trainmore en High Studios valt niet onder dit lidmaatschap.

 

Artikel 1.1: Upgrades
De upgrades zijn aan het lidmaatschap gebonden voor minimaal 3 maanden. Na deze periode zijn de upgrades maandelijks opzegbaar. Upgrades zijn: private locker, zonnebank, en exclusive service.

 

Artikel 2: Bedenktijd
Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat u eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

 

Artikel 3: Opzegging lidmaatschap/upgrade
a. Opzeggen is mogelijk via https://www.clubsportive.nl/opzeggen/. Indien wij uw opzegging hebben verwerkt ontvangt u hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig is opgezegd via de website, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Clubsportive te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

Indien u een lidmaatschap voor de duur van 24 maanden opzegt vóór afloop van de 24 maanden contractperiode, dan is Clubsportive gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het maandtarief van het 12 maanden lidmaatschap. (“bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 2 jaar en een opzegging na 12 maanden, dan zal een termijnbedrag worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 12 maanden”).

b. Opzegging van de upgrades is enkel mogelijk via customerservice@clubsportive.nl. Indien wij uw opzegging hebben verwerkt ontvangt u hiervan een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de upgrade termijn te geschieden. Indien niet tijdig per e-mail is opgezegd, wordt de upgrade termijn automatisch verlengt.

c. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

 • u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 20 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.
 • het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

d. Bartegoed wordt niet gerestitueerd.

 

Artikel 4: Bevriezen van het lidmaatschap
Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of werkverplichtingen langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts of een officiële brief van de werkgever) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden bevroren. Bevriezen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezingsperiode. Tijdens de bevriezingsperiode is het niet mogelijk om de club te bezoeken en derhalve gebruikskorting opbouwen voor de periode na de her-activering van het lidmaatschap, conform artikel 5.

 

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven

 1. Clubsportive is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Clubsportive zich het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 2. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens het indexering van het C.B.S.. Clubsportive zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking op te zeggen via https://www.clubsportive.nl/opzeggen/.

 

Artikel 6: Betaling

 1. De betaling van uw lidmaatschap lost u maandelijks af middels automatische incasso. Derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan Clubsportive gemachtigd is te incasseren.
 2. De verschuldigde contributie wordt automatisch vooraf aan het einde van de maand geïncasseerd. Een eventuele 2e incassoronde vindt plaats rond de 15e van de maand.
 3. Indien de automatische incasso mislukt, is het lid verplicht binnen 3 dagen het openstaande bedrag per pin te voldoen aan de balie van Clubsportive.
 4. Voor elke nota die niet binnen de eerste herinnering gestelde termijn is betaald, bent u €40,- wettelijke incassokosten verschuldigd.
 5. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Clubsportive gestelde termijnen, worden over gedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die clubsportive moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. D vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

 

Artikel 7: Toegangssleutel
De Clubsportive toegangssleutel blijft te alle tijden eigendom van Clubsportive. Indien het lid geen tag meer heeft door diefstal/verloren, dient een nieuwe tag te worden aangeschaft voor €7,50.

 

Artikel 8: Lidmaatschap strikt persoonlijk
Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek
In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en badslippers mee te brengen. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.

 

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften
a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
b. Leden dienen zich te houden aan de door Clubsportive (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Clubsportive, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Clubsportive gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

 

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Clubsportive geschiedt op eigen risico. Clubsportive is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Clubsportive hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

 

Artikel 12: Leveringsvoorwaarden NLActief
Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website: www.clubsportive.nl

 

Artikel 13: Conformering overeenkomst
Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Clubsportive opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. Clubsportive is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Clubsportive te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

 

Artikel 14: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Clubsportive beoordeeld. Alle geschillen die tussen Clubsportive en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Clubsportive gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.