• nl
    • en

Privacy policy


Dit is het Privacy Policy van Clubsportive B.V. gevestigd Gustav Mahlerlaan 1082 MC Amsterdam.

Clubsportive B.V hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Clubsportive B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

* Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Clubsportive B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Clubsportive B.V. behoudt het recht om deze privacy Policy ieder moment te wijzigen. De meest actuele staat altijd op onze website. Wij adviseren dan ook om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door Clubsportive B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinde;

* Automatische incasso;

* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

* Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;

* Het reserveren van groepslessen;

* Het gebruik van de Clubsportive app;

* Contact momenten met Clubsportive.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht;

* Het overeengekomen lidmaatschap;

* Dagpas aanvragen;

* Incasso opdrachten;

* Email, telefoon, Webchat, Social media kanalen of andere manieren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clubsportive B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* (Zakelijk) Telefoonnummer;

* (Zakelijk) E-mailadres;

* Geboortedatum;

* Foto;

* Geslacht;

* IBAN rekeningnummer.

Je persoonsgegevens worden door Clubsportive B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Clubsportive B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

* Het afsluiten van een lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clubsportive B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Clubsportive B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Clubsportive B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* Mondelinge toestemming, digitale aanvraag voor informatie;

* Afgifte visitekaartje;

* Contact formulier website;

* via koppeling via social oa. op LinkedIn, Facebook, instagram.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Clubsportive B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Telefoonnummer;

* E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Clubsportive B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

* Het verzorgen van de (financiële) administratie;

* Het verzorgen van de groepslesreservering via de app;

* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Clubsportive B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens Clubsportive B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website Clubsportive

Op de website van Clubsportive maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit

natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Clubsportive B.V.

Gustav Mahlerlaan 24

1082 MC Amsterdam

Privacy@Clubsportive.nl

Cookies


Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die uw computer opslaan wanneer u onze website bezoekt. De cookies die deze website op uw computer plaatst zijn functionele cookies en worden gebruikt om de taal van de website te wisselen, en om te kijken of u bent ingelogd.

De website van Clubsportive moet makkelijk en overzichtelijk zijn. Clubsportive maakt daarom gebruik van ‘cookies’ op de website om dit mogelijk te maken. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Met die informatie kunnen adverteerders en website beheerders voor jou interessante advertenties plaatsen. Bovendien voorkomen cookies dat je steeds dezelfde advertentie ziet. Om deze redenen plaatst Clubsportive cookies op de Clubsportive website. De cookies van Clubsportive onthouden geen persoonlijke informatie. Voor het gebruik van cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Waarvoor gebruikt Clubsportive.nl cookies?

Op de website van Clubsportive maken wij gebruik van de gegevens die wij verkrijgen uit de cookies om onze website te analyseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren op onze website. Tenslotte kunnen wij bij het toesturen van informatie over onze producten en diensten rekening houden met de belangstelling die je hebt getoond voor bepaalde pagina’s van onze internetsite.

De cookies bestaan uit:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites van Clubsportive. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet.

Websitestatistieken

Met web analytics analyseren we welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke schermgroottes mensen gebruiken, etc. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent. Deze data wordt alleen gebruikt om bezoek aan onze site te analyseren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Tracking cookie

Een tracking cookie kan worden opgevraagd zodra je een website van Clubsportive bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen welke verschillende websites van Clubsportive je bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres en dergelijke. Via deze tracking cookie proberen we inhoud en advertenties af te stemmen op bezoekersprofielen.

Cookies van sociale netwerken

Op onze website maken wij gebruik van buttons om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Instagram, LinkedIn, Youtube, Facebook en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Privacy

Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Meer informatie over lees je in ons Privacy Policy.

Kan ik mijn gegevens opvragen?

Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via Privacy@Clubsportive.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies verwijderen

Je kunt cookies in je browser uitzetten. Dit kun je alleen zelf doen omdat cookies op jouw computer zijn opgeslagen. Wil je meer uitleg over het aanpassen van cookie-instellingen? Kijk dan in de ‘Help’ functie van je browser. Op www.youronlinechoices.com/be-nl kun je cookies van derden verwijderen. Op deze manier worden deze bestanden niet teruggezet bij een andere website.

Waar vind ik meer informatie over cookies?

Voor meer informatie over de cookies kan je o.a. terecht op:

Cookierecht.nl

Wikipedia

Consumentenbond